Չորեքշաբթի, 20.11.2019, 00:32
Ողջունում եմ ձեզ Гость | RSS

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Категории раздела
Հարցում
Ում ստեղծագործություններն են ավելի լավը?
Ընդհանուր պատասխանած: 156
Ով կա կայքում

Կայքում ընդհանուր 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0
nwEnt18
Главная » 2011 » Փետրվար » 10 » Նոր տարի նոր սպասելիքներ
16:11
Նոր տարի նոր սպասելիքներ

àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ýáñ ÏÇë³ÙÛ³Ï, áñÝ Çñ Ñ»ï µ»ñáõÙ ¿ Ýáñ  Íñ³·ñ»ñ, Ùï³ÑÕ³óáõÙÝ»ñ  ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï ϳåí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ, áñáÝù í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ¹³ë³ËáëÝ»ñÇÝ, áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ, áõë³ÝáÕ³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇÝ ¨ ÁݹѳÝñ³å»ë` ³ß˳ïáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ñ¹áõ: ºäÐ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ ÝáñÇó áõë³ÝáÕ³Ï³Ý Ù»Í »éáõ½»é ¿: ü³ÉÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ µ³ó³éáõÃÛáõÝ ã¿ Ý³¨ Ð³Û µ³Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÁ. ý³ÏáõÉï»ïÇ àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á ³Ýó»É ¿ Çñ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ:

07.02.11-ÇÝ ºäÐ Ñ³Û µ³Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í àõË ÏÇë³Ù۳ϳÛÇÝ ³Ý¹ñ³ÝÇÏ ÝÇëïÁ: ÜÇëïÇ ÁÝóóùáõÙ àõË Ý³Ë³·³Ñ ¸³ÉɳùÛ³Ý ¶³Û³Ý»Ý Ý»ñϳ۳óñ»ó àõË` 2-ñ¹ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ Íñ³·ÇñÁ, ³ÛÝ ¹ñí»ó ùÝݳñÏÙ³Ý: ÆÝãå»ë ÙÇßï, ³Ûë ³Ý·³Ù ¨ë ý³ÏáõÉï»ïáõÙ ³ñ¹»Ý ³í³Ý¹áõÛà ¹³ñÓ³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ¨ ³í³Ý¹áõÛà ¹³ñÓ³Í ïáÝ»ñÇ Ï³Ù ûñ»ñÇ Ñ»ï ϳåí³Í ϳ½Ù³Ï»ñåíáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Áݹ·ñÏí»óÇÝ àõË ÏÇë³Ù۳ϳÛÇÝ Íñ³·ñáõÙ, ³í»É³óí»óÇÝ Ýáñ Ï»ï»ñ: ÜÇëïÇ ÁÝóóùáõÙ àõË ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óñÇÝ Çñ»Ýó ³é³ç³ñÏÝ»ñÝ áõ Ùï³ÑÕ³óáõÙÝ»ñÁ, áñáÝóÇó ÙÇ ù³ÝÇëÝ Áݹ·ñÏí»óÇÝ ÏÇë³Ù۳ϳÛÇÝ Íñ³·ñáõÙ:

ÎÇë³Ù۳ϳÛÇÝ Íñ³·ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÇó Ñ»ïá ùÝݳñÏí»óÇÝ Ýñ³ÝáõÙ ï»Õ ·ï³Í ³ÛÝ Ï»ï»ñÁ, áñáÝó Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ÉÇÝ»Éáõ ¿ Ùáï ûñ»ñÇÝ ¨ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ϳãٳϻñåã³Ï³Ý áñáß³ÏÇ ³ß˳ï³Ýù:

Ð.¶. àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ýáñ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇó ÏëÏëÇ ÉáõÛë ï»ëÝ»É Ý³¨ ý³ÏáõÉï»ïÇ ³Ù»Ý³ÙëÛ³ §´³Ý³ë»ñ¦ ûñÃÁ` Ýáñ áõ Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ç»ñáí ¨ µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ßÝãáí
Просмотров: 429 | Добавил: Vahagn | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 2
2 Vahagn  
smile smile

1 ELEN  
rah roll biggrin

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Բանասիրական

Copyright MyCorp © 2019