Երեքշաբթի, 21.09.2021, 03:02
Ողջունում եմ ձեզ Гость | RSS

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Категории раздела
Հարցում
Ում ստեղծագործություններն են ավելի լավը?
Ընդհանուր պատասխանած: 156
Ով կա կայքում

Կայքում ընդհանուր 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0
page32

Լավագույններից լավագույնը

                                                2010  Թվականին Հայ բանսիրության ֆակուլտետի Լավագույն ուսանողուհի` Ð³Ùµ³ñÛ³Ý ÈáõëÇÝ»:

 

 

´³ñÇ ûñ, ÇÙ ÑÇÝ Ï³Ù Ýá’ñ µ³ñ»Ï³Ù: ̳ÝáóݳÝù.  »ë ÈáõëÇÝ»Ý »Ù…

ÌÝí»É »Ù ºñ¨³ÝáõÙ  Ù.Ã. 1991 Ãí³Ï³ÝÇÝ, ³í»ÉÇ ÏáÝÏñ»ï ³ßݳݳÛÇÝ ÙÇ ·»Õ»óÇÏ ³é³íáï` ãÝ³Û³Í ³ßݳݳÛÇÝ µáÉáñ ³é³íáïÝ»ñÝ ¿É ·»Õ»óÇÏ »Ý, µ³Ûó ³Û¹ Ù»ÏÝ áõñÇß ¿ñ ϳ٠·áõó» ÝáõÛÝÁ. áõÕÕ³ÏÇ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ¿Ç ï»ëÝáõÙ ³ÛÝ, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ¿Ç ßÝãáõÙ ³é³íáïÛ³Ý ³ñóáõÝùáï û¹Á. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 19-Ý ¿ñ…

î³ñÇÝ»ñ ³Ýó ³ñ¹»Ý ¹åñáó³Ï³Ý ¿Ç. ëáíáñ»É »Ù ѳٳñ 18 ¹åñáóáõÙ, áñÁ ÏñáõÙ ¿ Øáõñ³ó³ÝÇ ³ÝáõÝÁ: ¸åñáó³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÇÝÓ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³Ýѳݷëï³óñ»É ¿ ³ÛÝ Ñ³ñóÁ, û ÇÝã Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝ »Ù ÁÝïñ»Éáõ: î³ï³Ýí»É »Ù Æñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý, ÄáõéݳÉÇëïÇϳÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ, ´ÅßϳϳÝÇ áõ ÎáÝë»ñí³ïáñdzÛÇ ÙÇç¨,  µ³Ûó í»ñçÇÝ ¹³ë³ñ³Ýáõ٠ѳëï³ï³å»ë áñáß»óÇ Ð³Û µ³Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÁ, ù³ÝÇ áñ í»ñç³å»ë ѳëϳó³, û ÇÝã »Ù Çñáù áõ½áõÙ ¨  ÇÝãáõ:

²ÛÅÙ ëáíáñáõÙ »Ù Ð³Û µ³Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ, ³Ýã³÷ ·áÑ »Ù ÁÝïñáõÃÛáõÝÇóë, ³åñáõÙ »Ù ³ÏïÇí ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ÏÛ³Ýùáí áõ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñáõÙ »Ù ³ÛÝ ÷áùñ³ÃÇí »ñç³ÝÇÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, áõÙ µ³Ëï ¿ íÇ׳Ïí»É ÍÝí»É áõ ³åñ»É г۳ëï³ÝáõÙ:

Ð³Û ÉÇÝ»ÉÁ ٻͳ·áõÛÝ å³ïÇí ¿ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ…ՈՒնեցիր թեկուզ փոքր խելք, բայց քոնը:

Բանասիրական

Copyright MyCorp © 2021